adwokat ChełmKancelaria Adwokacka adwokata Przemysława Wojtachy świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym w następujących dziedzinach prawa:

 

§. prawo karne

 • obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych

 • udział w postępowaniu przygotowawczym

 • obrona w sprawach o wykroczenia

 • reprezentacja klienta w postępowaniu karnym wykonawczym, tj. wnioski o odroczenie wykonania kary, o przerwę w odbywaniu kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

 

§. prawo rodzinne i opiekuńcze

 • sprawy o rozwód

 • sprawy o separację

 • sprawy o podział majątku małżonków

 • sprawy o alimenty

 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej.

 

§. prawo cywilne

 • sporządzanie umów

 • sporządzanie opinii prawnych

 • prawo mieszkaniowe

 • sprawy z zakresu prawa spadkowego

 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego, tj. zasiedzenie, postępowanie wieczystoksięgowe, własność

 • sprawy z zakresu prawa osobowego

 • roszczenia odszkodowawcze z tytułu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej

 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych

 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające.

 

§. prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • odwołania od decyzji o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę

 • sprawy o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

 • sprawy o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie

 • sprawy o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze

 • odwołania od decyzji ZUS w sprawach rentowych oraz zasiłków i ubezpieczenia społecznego.

 

§. prawo administracyjne i podatkowe

 • sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami

 • reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej

 • odwołania od decyzji administracyjnych

 • reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym

 • odwołania od decyzji urzędów skarbowych

 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawa administracyjnego

 • sprawy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości.

 


Kancelaria Adwokacka - adwokat Przemysław Wojtacha - Chełm, Lublin